• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

PROJEKTI

SERVIS MEDICINSKE I SOCIJALNE POMOĆI STARIM, BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA

SERVIS MEDICINSKE I SOCIJALNE POMOĆI STARIM, BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA

Servis medicinske i socijalne pomoći starim, bolesnim i socijalno ugroženim licima upravo ima za cilj jačanje izvaninstitucionalne skrbi medicinski i socijalno najugroženijih kategorija društva i u svakom slučaju predstavlja neophodan doprinos nevladinog sektora u pružanju pomoći i zbrinjavanju najugroženijih kategorija stanovništva.

Kućna asistencija
Ovaj dio projekta se odnosi na pružanje medicinskih usluga u kući, nepokretnim, starim, bolesnim licima koja su socijalno ugrožena.
Na osnovu dostavljenih spiskova centara za socijalni rad Kantona Sarajevo izvršen je obilazak osoba, potencijalnih pacijenata, od strane medicinske sestre i socijalne radnice kako bi se ustanovila anamneza i socijalni status.
Pacijenti koji su uključeni u projekt redovno su posjećivani od strane medicinske sestre i fizioterapeuta koji im pružaju potrebnu medicinsku njegu.
Socijalna radnica vodi bazu podataka pacijenata i redovno je ažurira. Pacijente po potrebi posjećuje i doktor opće prakse.
Projektom koordinira projekt koordinator koji s osobljem održava sedmične sastanke na kojima se dogovara plan i program rada.

Ambulanta
Kroz dugogodišnji rad Fondacije u pružanju medicinske i socijalne skrbi starim, bolesnim i socijalno ugroženim osobama došlo se do zaključka kako je izražena potreba lica treće dobi za ambulantom koja je specijalno namijenjena za njihove potrebe, odnosno uposlenici u ambulanti su osobe sa izraženim senzibilitetom za rad sa starijim osobama. Starijim osobama se pruža brz i kvalitetan tretman.
Ambulanta je osposobljena i opremljena u okviru prostorija Fondacije Sprofondo-Thalia. Uposleno osoblje koje pruža usluge su liječnik opće prakse i medicinska sestra.
Osnovne vrste usluga koje pružati ambulanta su sljedeće:
-pregled pacijenata
-EKG
-mjerenje krvnog tlaka (RR)
-previjanje
-mjerenje koncentracije šećera i holesterola u krvi