• Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava

PROJEKTI

DOM MALIH THALIA

DOM MALIH THALIA

 

Mnoga su prava djeci zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta, ali postavlja se pitanje, koliko mi poštujemo ista. Jedno od osnovnih prava koje bi trebalo da uživa svako djete jeste pravo na obrazovanje, koje bi trebalo da bude usmjereno na puni razvitak ličnosti, učvršćivanje, poštivanje čovjekovih prava i sloboda.

U BiH djecu različitih nacionalnosti u školama razdvajaju jednu od drugih čime se krši osnovno pravo djeteta da se obrazuje u duhu tolerancije, prijateljstava među narodima i u miru. Edukacija je ta koja povezuje djecu i usmjerava na toleranciju, razumjevanje, mir i stvaranje prijateljstva među narodima.

Kroz kreativno-edukativne radionice (ekoart, likovna, dramska, keramička, sportska), i priprema predstave u kojoj će glavni akteri/ke biti djeca stvaramo društvo bez predrasuda, ujedinjujemo bogatstvo različitosti, omogućavamo djeci da kažu šta misle, žele, o čemu sanjaju i u kakvom društvu žele da odrastaju. Približavamo im da imaju pravo na igru, da uče o sebi i drugima i da aktivno, kroz umjetnički izraz i kreativno-edukativne radionice, javno iskazuju svoja mišljenja o svijetu oko njih.

Generalni cilj projekta je da kroz neformalnu edukaciju djece i mladih doprinesemo stvaranju društva zasnovanog na temeljnim ljudskim vrijednostima.


Ciljevi projekta:

  • Upotpuniti kulturni život djece i mladih
  • Pokretanje duštveno-umjetničkog prostora namijenjenog prije svega djeci i mladima
  • Afirmacija djece i mladih kroz sticanje praktičnih iskustava, kao i komunikacija sa djecom i mladima
  • Socijalizacija djece (kroz radionice i kontinuirani rad sa djecom)
  • Edukacija djece (kroz kreativno-edukativne radionice)


Kroz projekat je od 2014-te do danas prošlo preko 100 korisnika - djece osnovnih škola od I do IX razreda i predškolskog uzrasta.